So sánh bảo hiểm du lịch quốc tế

So sánh bảo hiểm du lịch quốc tế

So sánh bảo hiểm du lịch nước ngoài

Bảng so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế dưới đây lấy thông tin từ 6 sản phẩm cao cấp nhất hiện nay. Ví dụ là một chuyến đi đến Hoa Kỳ trong 5 ngày dành cho 1 người lớn (trên 18 tuổi). Nội dung so sánh sẽ tập trung vào: phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân và thương tật, chi phí y tế, các rủi ro thường gặp trong chuyến đi và những điểm nội bật riêng của từng sản phẩm.

So sánh về Phí bảo hiểm

1. Liberty: Gói bảo hiểm TravelCare Premier – Phí bảo hiểm: 735.000 VNĐ/người/chuyến
2. Pacific Cross Vietnam: Gói bảo hiểm Bon Voyage Hạng A – Phí bảo hiểm: 840.000 VNĐ/người/chuyến
3. AIG: Gói bảo hiểm Travel Guard – Phí bảo hiểm: 531.000 VNĐ/người/chuyến
4. Bảo Minh: Gói bảo hiểm Thượng hạng – Phí bảo hiểm: 966.891 VNĐ/người/chuyến
5. BIC: Gói bảo hiểm Chương trình E – Phí bảo hiểm: 900.000 VNĐ/người/chuyến
6. PTI: Gói bảo hiểm Toàn diện Hạng D – Phí bảo hiểm: 719.547 VNĐ/người/chuyến

So sánh về quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân và thương tật

Tai nạn cá nhân

1. Liberty: 3 tỷ VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: 2 tỷ VNĐ/người
3. AIG: 3,15 tỷ VNĐ/người
4. Bảo Minh: 3,42 tỷ VNĐ/người
5. BIC: 2,5 tỷ VNĐ/người
6. PTI: 1,596 tỷ VNĐ/người

Chi phí y tế tại nước ngoài

1. Liberty: 2,4 tỷ VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: 2 tỷ VNĐ/người
3. AIG: Không có. Có chi phí y tế đối với việc theo dõi điều trị tại Việt Nam (2,1 tỷ VNĐ/người)
4. Bảo Minh: 2,28 tỷ VNĐ/người
5. BIC: 2,5 tỷ VNĐ/người
6. PTI: 1,596 tỷ VNĐ/người

Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài

1. Liberty: 1 triệu VNĐ/người/ngày, tối đa 50 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: 20 triệu VNĐ/người
3. AIG: 1,05 triệu VNĐ/người/ngày, tối đa 52,5 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Chi trả toàn bộ

Chi phí thân nhân thăm bệnh

1. Liberty: 120 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: 100 triệu VNĐ/người
3. AIG: 126 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: 159,6 triệu VNĐ/người
5. BIC: 175 triệu VNĐ/người
6. PTI: Không có

Chi phí điều trị khi về nước

1. Liberty: 300 triệu VNĐ/người, trợ cấp nằm viện 500.000 VNĐ/ngày (tối đa 10 triệu VNĐ/người)
2. Pacific Cross Vietnam: 130 triệu VNĐ/người
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: 273,6 triệu VNĐ/người
5. BIC: 250 triệu VNĐ/người
6. PTI: 79,8 triệu VNĐ/người

Chi phí thai sản

1. Liberty: 60 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: 228 triệu VNĐ/người
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Vận chuyển y tế khẩn cấp

1. Liberty: Chi trả toàn bộ
2. Pacific Cross Vietnam: Chi trả toàn bộ
3. AIG: Tối đa 2,1 tỷ VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 2,28 tỷ VNĐ/người
5. BIC: Tối đa 2,5 tỷ VNĐ/người
6. PTI: Chi trả toàn bộ

Hồi hương thi hài về Việt Nam

1. Liberty: Chi trả toàn bộ
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 60 triệu VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 630 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 2,28 tỷ VNĐ/người
5. BIC: Tối đa 2,5 tỷ VNĐ/người
6. PTI: Chi trả toàn bộ

So sánh bảo hiểm du lịch cho các rủi ro thường gặp trong chuyến đi

Mất giấy tờ thông hành

1. Liberty: 24 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: 40 triệu VNĐ/người
3. AIG: 63 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: 68,4 triệu VNĐ/người
5. BIC: 125 triệu VNĐ/người
6. PTI: 9,12 triệu VNĐ/người/ngày, tối đa 91,2 triệu VNĐ/người

Mất tiền hoặc ví

1. Liberty: 6 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: 8 triệu VNĐ/người
3. AIG: 6,3 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá​ ​nhân

1. Liberty: Tối đa 60 triệu VNĐ/người. Hỗ trợ mua hàng khẩn cấp: 6 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 30 triệu VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 52,5 triệu VNĐ/người.
4. Bảo Minh: Tối đa 57 triệu VNĐ/người
5. BIC: Tối đa 75 triệu VNĐ/người
6. PTI: Tối đa 45,6 triệu VNĐ/người

Nhận hành lý chậm

1. Liberty: Tối đa 16 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 5 triệu VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 10,5 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 18,24 triệu VNĐ/người
5. BIC: Tối đa 10,5 triệu VNĐ/người
6. PTI: Tối đa 10,26 triệu VNĐ/người

Hủy chuyến đi

1. Liberty: Tối đa 120 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 130 triệu VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 157,5 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 216,6 triệu VNĐ/người
5. BIC: Tối đa 225 triệu VNĐ/người
6. PTI: Tối đa 114 triệu VNĐ/người

Lỡ nối chuyến

1. Liberty: Tối đa 3 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Tối đa 4,2 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 4,56 triệu VNĐ/người
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Chuyến đi bị trì hoãn

1. Liberty: Tối đa 12 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 3,5 triệu VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 4,2 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Tối đa 6,25 triệu VNĐ/người
6. PTI: Tối đa 5,7 triệu VNĐ/người

Từ bỏ và rút ngắn chuyến đi

1. Liberty: Tối đa 120 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Bao gồm
3. AIG: Tối đa 157,5 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Chuyến đi bị hết chỗ

1. Liberty: Tối đa 10 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Dời lịch đi trễ hơn

1. Liberty: Không có
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Tối đa 15,96 triệu VNĐ/người

Thiệt hại phương tiện đi thuê

1. Liberty: Tối đa 24 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 10 triệu VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 10,5 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Trách nhiệm đối với bên thứ ba khi đang ở nước ngoài

1. Liberty: Tối đa 2 tỷ VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 2 tỷ VNĐ/người
3. AIG: Tối đa 2,1 tỷ VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 2,8 tỷ VNĐ/người
5. BIC: Tối đa 2,5 tỷ VNĐ/người
6. PTI: Không có

Công ty lữ hành ngưng hoạt động

1. Liberty: Tối đa 70 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

So sánh bảo hiểm du lịch cho các rủi ro ít gặp hơn trong chuyến đi

Lặn có bình dưỡng khí, đi du thuyền

1. Liberty: Không có
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: Bao gồm
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Bắt cóc

1. Liberty: Không có
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Tối đa 105 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 114 triệu VNĐ/người
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Không tặc

1. Liberty: Có bảo hiểm
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Không có
4. Bảo Minh: Không có
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Khủng bố

1. Liberty: Không có
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Có bảo hiểm
4. Bảo Minh: Có bảo hiểm
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

Hồi hương trẻ em (đưa trẻ em về quê quán hoặc nước thường trú)

1. Liberty: Tối đa 120 triệu VNĐ
2. Pacific Cross Vietnam: Tối đa 100 triệu VNĐ
3. AIG:Tối đa 126 triệu VNĐ
4. Bảo Minh: Tối đa 159,6 triệu VNĐ
5. BIC: Tối đa 175 triệu VNĐ
6. PTI: Tối đa 91,2 triệu VNĐ

Bảo vệ nhà cửa ở Việt Nam trước thiệt hại do cháy nổ

1. Liberty: Tối đa 60 triệu VNĐ/người
2. Pacific Cross Vietnam: Không có
3. AIG: Tối đa 105 triệu VNĐ/người
4. Bảo Minh: Tối đa 114 triệu VNĐ/người
5. BIC: Không có
6. PTI: Không có

So sánh các thông tin khác

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24/7

1. Liberty:
2. Pacific Cross Vietnam:
3. AIG:
4. Bảo Minh: Có
5. BIC:
6. PTI:

Quy định tuổi tham gia bảo hiểm

1. Liberty: 0 – 75 tuổi
2. Pacific Cross Vietnam: 0 – 75 tuổi
3. AIG: 0 – 56 tuổi
4. Bảo Minh: 0 – 80 tuổi
5. BIC: 0 – 80 tuổi
6. PTI: 0 – 80 tuổi

Có thể mua bảo hiểm du lịch online?

1. Liberty:
2. Pacific Cross Vietnam: Có
3. AIG:
4. Bảo Minh: Không
5. BIC:
6. PTI: 

Quyền lựa chọn là của Khách hàng!

Những so sánh trên đây là hoàn toàn khách quan, căn cứ trên những tài liệu sản phẩm được công bố công khai bởi các công ty bảo hiểm. Chúng tôi hy vọng Quý Khách hàng sẽ dựa trên các so sánh này để lựa chọn được bảo hiểm du lịch quốc tế phù hợp nhất với nhu cầu của mình.