Hợp đồng bảo hiểm ô tô bao gồm những gì?

Hợp đồng bảo hiểm ô tô bao gồm những gì?

Thông thường, sau khi khách hàng đồng ý với báo giá bảo hiểm xe và tiến hành thanh toán phí, cán bộ bảo hiểm sẽ cung cấp cho khách hàng bộ hợp đồng bảo hiểm ô tô bao gồm:

1. Quy tắc bảo hiểm ô tô

Quy định quyền lợi và trách nhiệm của chủ xe và công ty bảo hiểm, được cấp nếu khách hàng yêu cầu. Được hiểu đơn giản như sau, nếu khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe thì Quy tắc bảo hiểm sẽ là Đối tượng bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, quyền lợi bồi thường, hạn mức trách nhiệm.

2. Giấy yêu cầu bảo hiểm

Để chủ xe kê khai các thông tin tham gia bảo hiểm làm cơ sở để tính phí bảo hiểm và xác nhận yêu cầu mua bảo hiểm của chủ xe, các thông tin cần cung cấp như thông tin cá nhân, thông tin xe, các điều khoản bảo hiểm cần mua và xác nhận mua bảo hiểm từ người yêu cầu.

3. Giấy chứng nhận bảo hiểm

Được công ty bảo hiểm cấp cho chủ xe, là bằng chứng kí kết hợp đồng bảo hiểm.

Mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm xe của bảo hiểm Liberty Autocare

4. Các điều khoản bổ sung cho hợp đồng

Là những điều khoản được thỏa thuận bổ sung nếu chủ xe yêu cầu. Chủ xe có thể lựa chọn thêm một hay nhiều điều khoản bảo hiểm bổ sung để được tăng thêm quyền lợi bảo hiểm. Điều khoản bảo hiểm bổ sung được thể hiện trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Tham gia thêm điều khoản bảo hiểm bổ sung,Chủ xe cần kê khai đầy đủ nội dung yêu cầu vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để công ty bảo hiểm làm cơ sở tính phí bảo hiểm và bồi thường.

5. Các thỏa thuận khác được lập thành văn bản giữa chủ xe và công ty bảo hiểm